Home : Podmienky používani
Podmienky používani
Autorské práva
Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.falck-academy.sk je spoločnosť Falck Academy s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 22207/ ako Spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 44 275 986, ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorská práva k akémukoľvek obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.falck-academy.sk, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami využívania internetových stránok www.falck-academy.sk (ďalej len "Pravidlá" ). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadrí súhlas s Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa, či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.falck-academy.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana dát
Zhromažďovanie informácií a ich využitie
Prístup na stránky www.falck-academy.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytnutím týchto údajov Užívateľ podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi záväzný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a ďalším poskytovaním týchto osobných údajov spôsobom a na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou Prevádzkovateľa a účely uvedené nižšie, a to na dobu nevyhnutne potrebnú zo strany Prevádzkovateľa, najneskôr však do odvolania tohto súhlasu Užívateľom. Súhlas je možné odvolať písomnou žiadosťou Užívateľa.

Poskytovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ spolupracuje so subjektmi, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto subjekty, pokiaľ sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel, s čím Užívateľ výslovne súhlasí. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo poskytnúť akýkoľvek údaj, ak to vyžaduje osobitný zákon, ak je to potrebné na ochranu integrity siete, na splnenie požiadaviek Užívateľa alebo na účely súdneho konania a vyšetrovania vo verejnom záujme.

Cookies
"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky presunuté na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak Užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky
Na stránkach www.falck-academy.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku konanie iných subjektov.

Zmeny v postupoch ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoje postupy ochrany osobných údajov , pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie Užívateľov
Pri použití týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný zachovávať autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť
Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sa v plnej miere vzťahujú na Užívateľa a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia Pravidiel, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ustanovení a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.


Novinky

27.12.2012
Falck – nový prevádzkovateľ dopravnej zdravotnej služby.
Od 1. januára 2013 spoločnosť Falck Záchranná a.s. štartuje prevádzku dopravnej zdravotnej služby pre Bratislavu a okolie.

Čítaj viac

Nové kurzy opatrovania

Falck Academy otvára nové kurzy pre osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov pri opatrovaní klienta v domácom prostredí.
Čítaj viac

Dištančná metóda
Spustiť dišt. metódu

Otázky

Otázky na testy prvej pomoci pre autoškoly

Stiahnuť

Opýtajte sa nás...

Zodpovedané otázky nájdete v sekcii Otázky a odpovede.
V nasledujúcom formulári môžete pridať novú otázku.Bezpečnostná otázka:

Odoslať

Online aplikácia

Internetová aplikácia Falck Academy OnLine


Prihlásiť sa

 
© Falck Academy s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice  |  tel: 0650 586 868  |  fax: +421 55 2813 331
Falck kurz prvá pomoc pre autoškoly Podmienky používania  |  Prehlásenie o prístupnosti  |  Na Vaše otázky radi odpovieme na: info@falck.sk | Návštevy dnes: 161 Celkom: 899384
Falck kurz prvá pomoc pre autoškoly kurzy prvej pomoci